پوران: یک گل داشتم (ترانهٔ فیلم)

یک گل داشتم
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: پوران
ترانه فیلم: بارگاه شیطان

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *