گوگوش: سفر بخیر

سفر بخیر
شعر: رضا شمسا
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: گوگوش