هوشنگ ابتهاج: بازگشت

« بازگشت »

سروده و صدای: هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه)
موسیقی: بتهوون، سرناد او. پی. ۸ موومان سوم

بی مرغ، آشیانه چه خالی‌ست!
خالی‌تر آشیانۀ مرغی
کز جفت خود جداست!

آه، ای کبوتران سپید شکسته‌بال!
اینک به آشیانۀ دیرین خوش آمدید.
اما، دلم به غارت رفته است
با آن کبوتران که پریدند،
با آن کبوتران که دریغا
هرگز به خانه بازنگشتند! . . .

تهران، ۳ آبان ۱۳۵۷
از مجموعه «یادگار خون سرو»

* * *

«یادنامهٔ هوشنگ ابتهاج» در این سایت

* * *