فریدون فرخزاد: تنها صداست که می‌ماند (۲)

تنها صدایت که می‌ماند (۲)
(یادمان فروغ فرخزاد)
خواننده: فریدون فرخزاد

از «فروغ فرخ‌‌زاد» در این سایت:

یادنامهٔ «فروغ فرخ‌زاد»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone