نمایه و جلد نشریات ـ آرش (فرانسه)

انتشار ماهنامه‌ی «آرش» در پاریس و با مدیریت «پرویز قلچ‌خانی» بود. این نشریه به مدت ۳۰ سال (از بهمن‌ماه سال ۱۳۶۹ تا بهمن ماه سال ۱۳۹۲) در ۱۱۰ شماره منتشر شد.

* * *

[ + ] آرش، شماره ۱ (بهمن ۱۳۶۹)
[ + ] آرش، شماره ۲ (اسفند ۱۳۶۹)
[ + ] آرش، شماره ۳ (فروردین ۱۳۷۰)
[ + ] آرش، شماره ۴ (اردیبهشت ۱۳۷۰)
[ + ] آرش، شماره ۵ (خرداد ۱۳۷۰)
[ + ] آرش، شماره ۶ (تیر ۱۳۷۰)
[ + ] آرش، شماره ۷ (مرداد ۱۳۷۰)
[ + ] آرش، شماره ۹ ـ ۸ (شهریور ـ مهر ۱۳۷۰)
[ + ] آرش، شماره ۱۰ (آبان ۱۳۷۰)
[ + ] آرش، شماره ۱۱ (آذر ۱۳۷۰)
+ ] آرش، شماره ۱۲ (دی ۱۳۷۰)
[ + ] آرش، شماره ۱۳ (بهمن ۱۳۷۰)
[ + ] آرش، شماره ۱۵ ـ ۱۴ (اسفند ـ فروردین ۱۳۷۱)
[ + ] آرش، شماره ۱۶ (اردیبهشت ۱۳۷۱)
[ + ] آرش، شماره ۱۷ (خرداد ۱۳۷۱)
[ + ] آرش، شماره ۱۸ (تیر ۱۳۷۱)
[ + ] آرش، شماره ۱۹ (شهریور ۱۳۷۱)
[ + ] آرش، شماره ۲۰ (مهر ۱۳۷۱)
[ + ] آرش، شماره ۲۲ ـ ۲۱ (آبان ـ آذر ۱۳۷۱)
[ + ] آرش، شماره ۲۳ (دی ۱۳۷۱)
[ + ] آرش، شماره ۲۴ (بهمن ۱۳۷۱)
[ + ] آرش، شماره ۲۶ ـ ۲۵ (اسفند ـ فروردین ۱۳۷۲)
[ + ] آرش، شماره ۲۷ (اردیبهشت ۱۳۷۲)
[ + ] آرش، شماره ۲۸ (خرداد ۱۳۷۲)
[ + ] آرش، شماره ۲۹ (تیر ۱۳۷۲)
[ + ] آرش، شماره ۳۰ (شهریور ۱۳۷۲)
[ + ] آرش، شماره ۳۱ (مهر ۱۳۷۲)
[ + ] آرش، شماره ۳۲ (آبان ۱۳۷۲)
[ + ] آرش، شماره ۳۴ ـ ۳۳ (آذر ـ دی ۱۳۷۲)
[ + ] آرش، شماره ۳۵ (بهمن ۱۳۷۲)
[ + ] آرش، شماره ۳۷ ـ ۳۶ (اسفند ۱۳۷۲ ـ فروردین ۱۳۷۳)
[ + ] آرش، شماره ۳۸ (اردیبهشت ۱۳۷۳)
[ + ] آرش، شماره ۴۰ ـ ۳۹ (خرداد ۱۳۷۳)
[ + ] آرش، شماره ۴۲ ـ ۴۱ (مرداد ـ شهریور ۱۳۷۳)
[ + ] آرش، شماره ۴۴ ـ ۴۳ (مهر ـ آبان ۱۳۷۳)
[ + ] آرش، شماره ۴۶ ـ ۴۵ (آذر ـ دی ۱۳۷۳)
[ + ] آرش، شماره ۴۸ ـ ۴۷ (بهمن ـ اسفند ۱۳۷۳)
[ + ] آرش، شماره ۴۹ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۴)
[ + ] آرش، شماره ۵۰ (خرداد ۱۳۷۴)
[ + ] آرش، شماره ۵۱ (مرداد ـ شهریور ۱۳۷۴)
[ + ] آرش، شماره ۵۲ (مهر ـ آبان ۱۳۷۴)
[ + ] آرش، شماره ۵۳ (آذر ـ دی ۱۳۷۴)
[ + ] آرش، شماره ۵۴ (بهمن ـ اسفند ۱۳۷۴)
[ + ] آرش، شماره ۵۵ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۵)
[ + ] آرش، شماره ۵۶ (خرداد ـ تیر ۱۳۷۵)
[ + ] آرش، شماره ۵۷ (مرداد ـ شهریور ۱۳۷۵)
[ + ] آرش، شماره ۵۸ (مهر ـ آبان ۱۳۷۵)
[ + ] آرش، شماره ۵۹ (آذر ـ دی ۱۳۷۵)
[ + ] آرش، شماره ۶۰ (بهمن ـ اسفند ۱۳۷۵)
[ + ] آرش، شماره ۶۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۶)
[ + ] آرش، شماره ۶۲ (تیر ـ مرداد ۱۳۷۶)
[ + ] آرش، شماره ۶۳ و ۶۴ (مرداد ـ آبان ۱۳۷۶)
[ + ] آرش، شماره ۶۵ (آذر ـ دی ۱۳۷۶)
[ + ] آرش، شماره ۶۶ (بهمن، اسفند ۱۳۷۶ ـ فروردین ۱۳۷۷)
[ + ] آرش، شماره ۶۷ (اردیبهشت ـ خرداد ۱۳۷۷)
[ + ] آرش، شماره ۶۸ (مرداد ـ شهریور ۱۳۷۷)
[ + ] آرش، شماره ۶۹ (دی ۱۳۷۷)
[ + ] آرش، شماره ۷۰ (خرداد ۱۳۷۸)
[ + ] آرش، شماره ۷۱ (مرداد ۱۳۷۸)
[ + ] آرش، شماره ۷۲ (مهر ـ آبان ۱۳۷۸)
[ + ] آرش،، شماره ۷۳ (فروردین ۱۳۷۹)
[ + ] آرش، شماره ۷۴ (مرداد ـ شهریور ۱۳۷۹)
[ + ] آرش، شماره ۷۶ ـ ۷۵ (بهمن ۱۳۷۹)
[ + ] آرش، شماره ۷۸ ـ ۷۷ (خرداد ۱۳۸۰)
[ + ] آرش، شماره ۷۹ (آبان ۱۳۸۰)
[ + ] آرش، شماره ۸۰ (فروردین ۱۳۸۱)
[ + ] آرش، شماره ۸۲ ـ ۸۱ (مهر ۱۳۸۱)
[ + ] آرش، شماره ۸۳ (بهمن ۱۳۸۱)
[ + ] آرش، شماره ۸۴ (خرداد ۱۳۸۲)
[ + ] آرش، شماره ۸۵ (مرداد ـ شهریور ۱۳۸۳)
[ + ] آرش، شماره ۸۶ (بهمن ـ اسفند ۱۳۸۳)
[ + ] آرش، شماره ۸۸ ـ ۸۷ (تیر ـ مرداد ۱۳۸۴)
[ + ] آرش، شماره ۸۹ (شهریور ـ مهر ۱۳۸۴)
[ + ] آرش، شماره ۹۰ (بهمن ـ اسفند ۱۳۸۳)
[ + ] آرش، شماره ۹۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۸۴)
[ + ] آرش، شماره ۹۳ ـ ۹۲ (شهریور ـ مهر ۱۳۸۴)
[ + ] آرش، شماره ۹۴ (بهمن ۱۳۸۴)
[ + ] آرش، شماره ۹۶ ـ ۹۵ (خرداد ۱۳۸۵)
[ + ] آرش، شماره ۹۷ (آبان ۱۳۸۵)
[ + ] آرش، شماره ۹۸
[ + ] آرش، شماره ۹۹
[ + ] آرش، شماره ۱۰۰ (مهر ۱۳۸۶)
[ + ] آرش، شماره ۱۰۱ (تیر ۱۳۸۷)
[ + ] آرش، شماره ۱۰۲ (دی ۱۳۸۷)
[ + ] آرش، شماره ۱۰۳ (مرداد ۱۳۸۸)
[ + ] آرش، شماره ۱۰۴ (اسفند ۱۳۸۸)
[ + ] آرش، شماره ۱۰۵ و ۱۰۶ (اسفند ۱۳۸۹)
[ + ] آرش، شماره ۱۰۷ (مهر ۱۳۹۰)
+ ] آرش، شماره ۱۰۸ (تیر ۱۳۹۱)
[ + ] آرش، شماره ۱۰۹
[ + ] آرش، شماره ۱۱۰
[ + ] آرش، شماره ۱+۱۱۰ (شماره آخر)

* * *

پانوشت:

خواهشی دوستانه‌ از دوستدارانی که از این سایت، فایل‌های تصویری را برای استفاده در وب‌سایت یا وبلاگ خود برمی‌دارند:‌

● لطفا «روی عکس‌ها» مُهر یا آرم و علامت خود یا وبلاگ‌تان را نزنید.
(به امید روزی که در فضای اینترنت عکس‌های بدون مُهر و بی‌آرم و نشان را آنقدر زیاد و تکرار کنیم تا عکس‌های کثیف شده به مُهر کسانی که «اثر» آماده‌ی طراحان را با حک نام و نشان خود گروگان گرفته‌اند! بی‌مشتری و خریدار بماند و بساط‌شان کم‌کم جمع شود.)

● حتما منبع و محل دریافت عکس و مطلب را با لینک دادن به صفحه قید کنید. چه بسا علاقمندان با مراجعه به صفحه از نمونه و کارهای موجود دیگر نیز مطلع شوند و مورد استفاده‌شان قرار گیرد.

● و شما هم اگر نمونه‌هایی از این‌دست نشریات در دسترس‌تان است و امکان اسکن از روی جلد، و ارسال آن برای تکمیل این مجموعه را دارید؛ دریغ نکنید. در نوار پایین هر عکس، چنانچه خواستار باشید، نام فرستنده را قید خواهم کرد تا از شما برای ما و دیگران به‌یادگار بماند.

* * *
فهرست «نمایه و جلد نشریات فرهنگی، ادبی، هنری»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone