ژاله اصفهانی: در قطار (صدای شاعر) (نگاهنگ)

می‌دود دره و می‌دود کوه
می‌دود جنگل سبز انبوه

متن شعر به دستخط شاعر

* * *