احمد شاملو: و حسرتی (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن احمد شاملو: و حسرتی (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو: فصل دیگر (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن احمد شاملو: فصل دیگر (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو: شبانه (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن احمد شاملو: شبانه (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو: باغ آینه (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن احمد شاملو: باغ آینه (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو: ماهی (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن احمد شاملو: ماهی (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو: مرثیه (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن احمد شاملو: مرثیه (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو: مه (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن احمد شاملو: مه (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو: بر سرمای درون (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن احمد شاملو: بر سرمای درون (کانون پرورش فکری)

نیما یوشیج: داروگ (کانون پرورش فکری)

شعر نیما یوشیج با صدای احمد شاملو

شعرهای نیما یوشیج
با صدای: احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن نیما یوشیج: داروگ (کانون پرورش فکری)

نیما یوشیج: خانه‌ام ابری‌ست (کانون پرورش فکری)

شعر نیما یوشیج با صدای احمد شاملو

شعرهای نیما یوشیج
با صدای: احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن نیما یوشیج: خانه‌ام ابری‌ست (کانون پرورش فکری)