عباس کیارستمی: به ترتیب یا بدون ترتیب (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی به ترتیب یا بدون ترتیب

به ترتیب یا بدون ترتیب
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۶۰

ادامه خواندن عباس کیارستمی: به ترتیب یا بدون ترتیب (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی:‌ دندان درد (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی دندان درد

دندان درد
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۹

ادامه خواندن عباس کیارستمی:‌ دندان درد (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: قضیه شکل اول، شکل دوم (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی قضیه شکل اول شکل دوم

قضیه، شکل اول، شکل دوم
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۸

ادامه خواندن عباس کیارستمی: قضیه شکل اول، شکل دوم (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: مسافر (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی مسافر

مسافر
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

ادامه خواندن عباس کیارستمی: مسافر (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: منم می‌تونم (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی منم می تونم

منم می‌تونم
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن عباس کیارستمی: منم می‌تونم (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: زنگ تفریح (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی زنگ تفریح

زنگ تفریح
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن عباس کیارستمی: زنگ تفریح (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: نان و کوچه (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی نان و کوچه

نان و کوچه
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

ادامه خواندن عباس کیارستمی: نان و کوچه (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: لباسی برای عروسی (کانون پرورش)

لباسی برای عروسی عباس کیارستمی

لباسی برای عروسی
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۵

ادامه خواندن عباس کیارستمی: لباسی برای عروسی (کانون پرورش)