فریدون فروغی: تنگنا (ترانه فیلم)

فریدون فروغی دیگه دل با کسی نیست

دیگه دل با کسی نیست
شعر: فرهاد شیبانی
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: فریدون فروغی
ترانه فیلم: تنگنا

ادامه خواندن فریدون فروغی: تنگنا (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!