شهریار: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعرهای شهریار

شعرهای شهریار (با صدای شاعر)
موسیقی متن:   کریم گوگردچی
طراح و نقاش: ابراهیم حقیقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن شهریار: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)