احمد شاملو: رباعیات خیام (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو رباعیات خیام

رباعیات خیام
صدای: احمد شاملو
موسیقی متن:‌ فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۱

ادامه خواندن احمد شاملو: رباعیات خیام (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ دستگاه چهارگاه (کانون پرورش فکری)

کانون پروروش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (چهارگاه)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
طرح جلد: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ دستگاه چهارگاه (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ سه‌گاه (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (سه‌گاه)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ سه‌گاه (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ دستگاه شور (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (دستگاه شور)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
طرح جلد: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ دستگاه شور (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ ماهور ـ بیات ترک (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (ماهور ـ بیات ترک)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ ماهور ـ بیات ترک (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ دستگاه ماهور (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (ماهور)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ دستگاه ماهور (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ مرکب‌نوازی (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (مرکب‌نوازی)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ مرکب‌نوازی (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ دستگاه همایون (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (دستگاه همایون)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ دستگاه همایون (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ نغمه اصفهان (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (نغمه اصفهان)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
طرح جلد: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ نغمه اصفهان (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ دستگاه ابوعطا (افشاری) (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران: دستگاه ابوعطا (افشاری)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
طرح جلد: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ دستگاه ابوعطا (افشاری) (کانون پرورش فکری)