مهدی اخوان‌ثالث: باغ من (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث باغ من

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: باغ من (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: قاصدک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث قاصدک

سروده و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: قاصدک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: پرستار (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث پرستار

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: پرستار (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: غزل ۳ (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث غزل ۳

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: غزل ۳ (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: گیاه و سنگ نه، آتش (کانون پرورش فکری)

نادر نادر پور

گیاه و سنگ نه، آتش
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر نادرپور: گیاه و سنگ نه، آتش (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: زنی چراغ به‌دست (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور

زنی چراغ به دست
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر نادرپور: زنی چراغ به‌دست (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: دو آیینه (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور

دو آیینه
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر نادرپور: دو آیینه (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: ستاره‌ی دور (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور

ستاره‌ی دور
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر نادرپور: ستاره‌ی دور (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: نقاب و نماز (کانون پرورش فکری)

نادر نادر پور

نقاب و نماز
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر نادرپور: نقاب و نماز (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور: بُت‌تراش (کانون پرورش فکری)

نادر نادر پور بت تراش

بُت‌تراش
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲
ادامه خواندن نادر نادرپور: بُت‌تراش (کانون پرورش فکری)