فروغ فرخزاد: فتح باغ (صدای شاعر)

فریدون فرخزاد کانون پرورش فکری

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن فروغ فرخزاد: فتح باغ (صدای شاعر)

سروده‌ای از «مهدی اخوان‌ثالث» با صدای «فروغ فرخزاد»

فروغ فرخزاد کانون پرورش فکری کودکان

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن سروده‌ای از «مهدی اخوان‌ثالث» با صدای «فروغ فرخزاد»

مهدی اخوان‌ثالث: پیوندها و باغ (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث پیوندها و باغ

پیوندها و باغ
کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: پیوندها و باغ (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: دریچه‌ها (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث دریچه ها

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: دریچه‌ها (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: آواز کرک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث آواز کرک

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: آواز کرک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: زمستان (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث زمستان

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: زمستان (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: باغ من (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث باغ من

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: باغ من (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: قاصدک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث قاصدک

سروده و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: قاصدک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: پرستار (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث پرستار

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: پرستار (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: غزل ۳ (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث غزل ۳

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: غزل ۳ (کانون پرورش فکری)