جواد مجابی: پسرک چشم آبی (نوشتاری)

جواد مجابی پسرک چشم آبی

پسرک چشم آبی
نویسنده: جواد مجابی
تصویرگر: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۱

ادامه خواندن جواد مجابی: پسرک چشم آبی (نوشتاری)

سرگی پروکفیف: پیتر و گرگ (کانون پرورش فکری)

پیتر و گرگ

پیتر و گرگ
قصه و موسیقی: سرگی پروکفیف
نقاشی: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

ادامه خواندن سرگی پروکفیف: پیتر و گرگ (کانون پرورش فکری)

سیاوش کسرایی: آرش کمانگیر (کانون پرورش فکری)

سیاوش کسرایی آرش کمانگیر

آرش کمانگیر
سیاوش کسرائی
نقاشی: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

ادامه خواندن سیاوش کسرایی: آرش کمانگیر (کانون پرورش فکری)

فریدون هدایت‌پور: شهر ماران (کانون پرورش فکری)

فریدون هدایت پور شهر مارانشهر ماران
نویسنده: فریدون هدایت‌پور
تصویرگر: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

ادامه خواندن فریدون هدایت‌پور: شهر ماران (کانون پرورش فکری)

صمد بهرنگی: ماهی سیاه کوچولو (نوشتاری)

صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو

ماهی سیاه کوچولو
نویسنده: صمد بهرنگی
تصویرگر: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۷

ادامه خواندن صمد بهرنگی: ماهی سیاه کوچولو (نوشتاری)

مهرداد بهار: جمشید شاه (کانون پرورش فکری)

مهرداد بهار جمشید شاه

جمشید شاه
نویسنده: مهرداد بهار
تصویرگر: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۴۶

ادامه خواندن مهرداد بهار: جمشید شاه (کانون پرورش فکری)