رامش: چادر نماز

چادر نماز
شعر: هوشنگ شهابی
آهنگ: کیومرث سلیم‌پور
خواننده: رامش