داریوش: حسود

حسود
شعر: [ایرج] رزمجو
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: داریوش اقبالی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone