پوران ـ ساقی

ساقی
شعر: کریم فکور
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: پوران شاپوری

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *