ضیاء ـ تیلا: انتظارت می‌کشم

انتظارت می‌کشم
شعر: رضا شمسا
آهنگ: خلیل شمایی
خوانندگان: ضیاء ـ تیلا