پوران: اولین عشق

اولین عشق
شعر: کریم فکور
آهنگ: مارسل استپانیان
خواننده: پوران [شاپوری]

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *