پوران: آخرین عشق

آخرین عشق
شعر: کریم فکور
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: پوران [شاهپوری]

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *