ایرج ـ عهدیه: ستاره‌ی فروزان (ترانه فیلم)

ستارهٔ فروزان
خوانندگان: ایرج ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم: ستارهٔ فروزان

error: Content is protected !!