پوران: سفری در شب

سفری در شب
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: پوران

* * *

error: Content is protected !!