پوران: سفری در شب

سفری در شب
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *