عارف: غم جاودانی

غم جاودانی
شعر: [پرویز] خطیبی
آهنگ: [ناصر] خدیوی
خواننده: عارف

error: Content is protected !!