امیر رسایی: افسوس

افسوس
شعر: طوفانی
آهنگ: حسن لشگری
خواننده: امیر رسایی