ویگن: در بسته

در بسته
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: ویگن