ویگن: خاطره جنگل (جنگل تنهایی)

خاطره جنگل
(جنگل تنهایی)
شعر: هوشنگ شهابی
خواننده: ویگن