پوران: دوستت دارم (ترانه فیلم)

دوستت دارم
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: ؟ ؟
ترانه فیلم: شمسی پهلوون

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *