پوران: غروب ساحل

غروب ساحل
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *