پوران: رقص کولی

رقص کولی
شعر: [کریم] فکور
آهنگ: [انوشیروان] روحانی
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *