پوران: تو عشق منی

تو عشق منی
شعر: کریم فکور
آهنگ: [عباس] شاپوری
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *