رامش: ندیده بودم

ندیده بودم
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: رامش

error: Content is protected !!