پوران: گلبن عشق

گلبن عشق
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *