رامش: با چشمات دلم رو نلرزون (ترانهٔ فیلم)

با چشمات دلم را نلرزون
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: رامش
ترانه فیلم: بسترهای جداگانه

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone