ایرج:‌ زبانم را نمی‌فهمی (2)

زبانم را نمی‌فهمی (۲)
شعر: [مهدی] سهیلی
ویلون:‌ اسدالله ملک
تار: فرهنگ شریف
آواز: ایرج

error: Content is protected !!