الهه: چلچله

چلچله
شعر: [مصطفی جباریان]
آهنگ: [عباس] شاپوری
خواننده: الهه