الهه: خزان

خزان
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: بزرگ لشگری
خواننده: الهه

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

error: Content is protected !!