پوران: طبیعت (ترانه فیلم)

پوران شاپوری طبیعت

طبیعت
شعر: ؟؟
آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: پوران
ترانه فیلم: امروز و فردا

* * *

error: Content is protected !!