پوران: صدای پا

صدای پا
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [کاظم] رزازان
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *