تاجیک: دنیا

دنیا
شعر: [جهانبخش] مهموری
آهنگ: [مصطفی] مراد بختی
خواننده: [امان‌الله] تاجیک