تاجیک: لیلی

لیلی
شعر: ابوالفضل ادبی
آهنگ: [مصطفی] مراد بختی
خواننده: [امان‌الله] تاجیک

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!