آفت: کاروان

کاروان
شعر: آفت [؟]
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: آفت

error: Content is protected !!