آفت: امشب، امشب

امشب، امشب
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: آفت

error: Content is protected !!