آفت: آفت‌زده!

آفت‌زده
شعر: اعلامی
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: آفت