گوگوش: غزل‌ (کوچه‌باغی)

غزل‌خوانی
ویلن: عارف [ابراهیم‌پور]
خواننده: گوگوش