قاسم جبلی: شاید

شاید
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

error: Content is protected !!