قاسم جبلی: وداع

وداع
شعر: گرگانی
آهنگ: ابراهیم سلمکی
خواننده: قاسم جبلی