پروا: تو اونور جوب، من اینور

تو اونور جوب، من اینور
شعر: محمدعلی بهمنی
آهنگ: پرویزیان
خواننده: پروا