روانبخش: حجله (نازی‌جان)

حجله [نازی جان]
شعر:‌ پرویز وکیلی
آهنگ:‌ سورن [الکساندر مایلیان]
خواننده:‌ [غلامعلی] روانبخش

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *