مرضیه: پرستوی من

پرستوی من
شعر: نواب صفا
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: مرضیه