بتی: عشق افسرده

عشق افسرده
شعر: سعید دبیری
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: بتی